modal

  1. PVS

    Addon 2x [XTR] Modal Popups - Phương thức cửa sổ bật lên cho XenForo 2 1.0.1

    [XTR] Modal Popups - Phương thức cửa sổ bật lên cho XenForo 2 1.0.1 Các tùy chọn chung Bật hoặc tắt phương thức cửa sổ bật lên Tùy chọn cookie (Đơn vị: Ngày) Bạn có thể đặt số ngày cookie sẽ hoạt động. Khi bật cửa sổ bật lên, bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn overlay để hiển thị trong suốt trên...
Top Bottom