mode debug

  1. PVS

    Addon 2x Mode Debug - Chế độ gỡ lỗi cho XenForo 2

    Mode Debug - Chế độ gỡ lỗi cho XenForo 2 1.0.0 Bạn chán kết nối với FTP để bật chế độ gỡ lỗi? Addon này là dành cho bạn. Nó cho phép bạn kích hoạt chế độ gỡ lỗi và cả chế độ phát triển. Yêu cầu: XenForo > 2.1 Tính năng Bật chế độ gỡ lỗi Bật chế độ phát triển Chúc các bạn thành công...
Top Bottom