moderation notifier

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Moderation Notifier - Trình thông báo kiểm duyệt cho XenForo 2 1.0.0 Patch 2

    [OzzModz] Moderation Notifier - Trình thông báo kiểm duyệt cho XenForo 2 1.0.0 Patch 2 Thêm khả năng gửi cảnh báo và thông báo qua email khi chủ đề hoặc bài viết được chấp thuận hoặc từ chối. Gửi thông báo qua email được định cấu hình trong cài đặt email của diễn đàn Các thông báo được hỗ trợ...
Top