modérations

  1. PVS

    Addon Outils de modérations for TaigaChat Pro - Công cụ kiểm duyệt cho TaigaChat Pro

    Outils de modérations for TaigaChat Pro - Công cụ kiểm duyệt cho TaigaChat Pro 1.4.0 Add-on này sẽ cho phép bạn quản lý tốt hơn thành bị bị cấm trong shoutbox của bạn, thêm một bảng xếp hạng các poster hàng đầu và nói chuyện với BOT cho vui. Yêu cầu bạn phải cài đặt add-on TaigaChat Pro trước...
Top Bottom