most posts

  1. PVS

    Addon 2x Most posts - Thêm widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2 2.1

    Most posts - Thêm widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2 2.1 Hiển thị widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2. Tính năng: Tùy chọn để loại trừ nhóm người dùng phụ. Tất cả phrase bắt đầu bằng mostposts_ để thuận tiện cho bạn. Tạo widget: Admin Control Panel ->...
  2. PVS

    Addon 2x Most posts - Thêm widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2

    Most posts - Thêm widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2 1.7 Hiển thị widget thành viên có nhiều bài viết cho XenForo 2. Tạo widget: Admin Control Panel -> Appearance -> Widgets Widget definition = Most posts Widget key = most_posts Title = (để trống) Display in positions...
Top Bottom