move acp icon links block

  1. PVS

    Addon 2x Move ACP Icon Links Block - Di chuyển block biểu tượng liên kết ACP của XenForo 2

    Move ACP Icon Links Block - Di chuyển block biểu tượng liên kết ACP của XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản sẽ di chuyển block liên kết ACP từ bên dưới block thống kê lên phía trên block tìm kiếm cho người dùng. Nó làm cho điều hướng quản trị dễ dàng hơn. Block này sẽ hiển thị ở đầu trang chủ...
Top Bottom