move ban ip block to top

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Move Ban IP Block To Top - Di chuyển block Ban IP lên đầu cho XenForo 2 2.0.0

    [OzzModz] Move Ban IP Block To Top - Di chuyển block Ban IP lên đầu cho XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản di chuyển block "Add IP ban" trên trang "Banned IP addresses" trong ACP lên trên cùng. Theo mặc định, block nằm ở cuối trang, khiến bạn phải cuộn để đến block. Chúc các bạn thành công...
Top Bottom