move banned email block to top

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Move Banned Email Block To Top - Di chuyển block Banned Email lên đầu cho XenForo 2 2.0.0

    [OzzModz] Move Banned Email Block To Top - Di chuyển block Banned Email lên đầu cho XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản di chuyển block "Add email ban" trên trang "Banned emails" trong ACP lên trên cùng. Theo mặc định, block nằm ở cuối trang, khiến bạn phải cuộn để đến được block. Chúc các bạn...
Top Bottom