move bookmarks menu

  1. PVS

    Addon 2x Move Bookmarks Menu - Thêm biểu tượng Bookmark vào user nav menu và xóa tab cho XenForo 2.2 1.0

    Move Bookmarks Menu - Thêm biểu tượng Bookmark vào user nav menu và xóa tab cho XenForo 2.2 1.0 Đây là một add-on nhỏ sẽ cung cấp cho quản trị viên các tùy chọn bổ sung khác nhau để kiểm soát vị trí của menu dấu trang trong thanh điều hướng. Bạn có thể xóa phiên bản tab hoàn toàn, bạn có thể...
Top Bottom