mui gio

  1. PVS

    Addon 2x Time Zone Debug - Gỡ lỗi múi giờ cho XenForo 2

    Time Zone Debug - Gỡ lỗi múi giờ cho XenForo 2 1.0.0 Cung cấp giao diện người dùng quản trị đơn giản để gỡ lỗi các sự cố múi giờ trên máy chủ của bạn. Sau khi cài đặt, hãy tìm tùy chọn "Time Zone Debug" trong menu Tools của AdminCP. Nếu thời gian UTC không chính xác (Google it: UTC time) -...
Top Bottom