navigation progress bar

  1. PVS

    Addon 2x [TheJavaSea] Navigation Progress Bar - Thanh tiến trình điều hướng XenForo 2.2 1.0.1

    [TheJavaSea] Navigation Progress Bar - Thanh tiến trình điều hướng XenForo 2.2 1.0.1 Hiển thị thanh tiến trình cuộn ở đầu trang, bên dưới navigation cố định. Khả năng tương thích XenForo 2.2.X. Các chức năng được thêm vào: Top Navigation Bật/Tắt chức năng ( Tắt tùy chọn ) Thiết lập Style...
  2. PVS

    Addon 2x [TheJavaSea] Navigation Progress Bar - Thanh tiến trình điều hướng XenForo 2.2 1.0.0

    [TheJavaSea] Navigation Progress Bar - Thanh tiến trình điều hướng XenForo 2.2 1.0.0 Hiển thị thanh tiến trình cuộn ở đầu trang, bên dưới navigation cố định. Khả năng tương thích XenForo 2.2.X. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom