nen

  1. PVS

    Addon 2x Background Icon Shoutbox - Thêm nền vào Shoutbox của XenForo 2

    Background Icon Shoutbox - Thêm nền vào Shoutbox của XenForo 2 1.0.0 Add-on này thêm khả năng tạo ảnh nền cho Shoutbox. Bạn có thể thay đổi styles properties: Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom