new content limit by user

  1. PVS

    Addon 2x New Content Limit By User - Giới hạn nội dung mới theo người dùng cho XenForo 2 1.0

    New Content Limit By User - Giới hạn nội dung mới theo người dùng cho XenForo 2 1.0 Giới hạn số lượng chủ đề và bài viết mới được cho phép bởi những người dùng đã chọn. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng newcontentlimitbyuser_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn...
Top