new posts lite

  1. PVS

    Addon 2x New posts lite - Bài viết mới rút gọn cho XenForo 2 1.0

    New posts lite - Bài viết mới rút gọn cho XenForo 2 1.0 Cho phép có một liên kết Bài viết mới với các diễn đàn bị loại trừ. Thiết lập: Đi đến Public navigation -> Add navigation Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom