new thread email staff

  1. PVS

    Addon 2x New thread email staff - Gửi email chủ đề mới đến Staff cho XenForo 2 1.3

    New thread email staff - Gửi email chủ đề mới đến Staff cho XenForo 2 1.3 Gửi email cho nhân viên khi một chủ đề mới được tạo. Đây là một cách tuyệt vời để nhân viên được thông báo về một chủ đề mới vì việc trả lời các chủ đề mới một cách nhanh chóng là rất quan trọng. Tính năng: Tất cả...
  2. PVS

    Addon 2x New thread email staff - Gửi email chủ đề mới đến Staff cho XenForo 2

    New thread email staff - Gửi email chủ đề mới đến Staff cho XenForo 2 1.2 Gửi email cho nhân viên khi một chủ đề mới được tạo. Đây là một cách tuyệt vời để nhân viên được thông báo về một chủ đề mới vì việc trả lời các chủ đề mới một cách nhanh chóng là rất quan trọng. Chúc các bạn...
Top Bottom