new thread limit

  1. PVS

    Addon 2x New thread limit - Giới hạn chủ đề mới cho XenForo 2 1.7

    New thread limit - Giới hạn chủ đề mới cho XenForo 2 1.7 Giới hạn số lượng chủ đề mới dựa trên thời gian và diễn đàn được lựa chọn. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu với newthreadlimit_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  2. PVS

    Addon 2x New thread limit - Giới hạn chủ đề mới cho XenForo 2

    New thread limit - Giới hạn chủ đề mới cho XenForo 2 1.2 Giới hạn số lượng chủ đề mới dựa trên thời gian và diễn đàn được lựa chọn. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu với newthreadlimit_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom