new year

  1. PVS

    Addon 2x [MrOne] New Year Lights with CSS only - Đèn năm mới chỉ bằng CSS cho XenForo 2 2.2.0

    [MrOne] New Year Lights with CSS only - Đèn năm mới chỉ bằng CSS cho XenForo 2 2.2.0 Tạo một add-on thay cho việc sửa đổi. Đèn lung linh sử dụng CSS thuần túy. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  2. PVS

    Addon 2x New Year Countdown - Đếm ngược năm mới cho XenForo 2 1.1.2

    New Year Countdown - Đếm ngược năm mới cho XenForo 2 1.1.2 Add-on này sẽ thêm một widget có đồng hồ đếm ngược đến năm mới và trình tải trước dưới dạng bông tuyết xoay. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom