news tickers

  1. PVS

    Addon 2x [Ozzmodz] News Tickers - Ticker tin tức XenForo 2 2.2.1

    [Ozzmodz] News Tickers - Ticker tin tức XenForo 2 2.2.1 Có nhiều News Ticker cho phép bạn thêm bao nhiêu nguồn tùy thích, từ RSS đến các tài khoản mạng xã hội và thậm chí cả tin tức tùy chỉnh. Với hàng chục tùy chọn cho mỗi News Ticker, bạn có thể kiểm soát hầu hết tất cả các khía cạnh của mỗi...
  2. PVS

    Addon 2x [Ozzmodz] News Tickers - Ticker tin tức XenForo 2 2.1.5

    [Ozzmodz] News Tickers - Ticker tin tức XenForo 2 2.1.5 Có nhiều News Ticker cho phép bạn thêm bao nhiêu nguồn tùy thích, từ RSS đến các tài khoản mạng xã hội và thậm chí cả tin tức tùy chỉnh. Với hàng chục tùy chọn cho mỗi News Ticker, bạn có thể kiểm soát hầu hết tất cả các khía cạnh của mỗi...
Top Bottom