nhap

  1. PVS

    Addon 2x Profile photo import - Nhập ảnh hồ sơ cho XenForo 2 1.0

    Profile photo import - Nhập ảnh hồ sơ cho XenForo 2 1.0 Cho phép nhập ảnh Cover photo vào Profile photo. Hướng dẫn: Cài đặt hai add-on sau: Profile photo v1.0 Profile photo import v1.0 Để nhập hình ảnh từ add-on Cover photo vào add-on Profile photo, hãy thêm profilephotoimport vào URL diễn...
  2. PVS

    Addon 2x [Xon] Click to Shrink - Nhấp để thu gọn cho XenForo 2 1.0.2

    [Xon] Click to Shrink - Nhấp để thu gọn cho XenForo 2 1.0.2 Thu gọn các trích dẫn sau khi chúng đã mở rộng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom