no ads in selectable nodes

  1. PVS

    Tutorial 2x No Ads in selectable Nodes - Tắt quảng cáo trong các Node được chọn cho XenForo 2

    No Ads in selectable Nodes - Tắt quảng cáo trong các Node được chọn cho XenForo 2 Với XenForo, bạn có thể phân tách quảng cáo rất độc đáo theo nhóm người dùng hoặc hoàn toàn không hiển thị chúng. Nhưng đối với các diễn đàn nhất định thì sao? Đôi khi bạn không muốn hiển thị quảng cáo trên các...
Top Bottom