no auto complete for search

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] No Auto Complete For Search - Không tự động hoàn thành tìm kiếm cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] No Auto Complete For Search - Không tự động hoàn thành tìm kiếm cho XenForo 2.2 2.0.0 Adon đơn giản sẽ loại bỏ chức năng tự động hoàn thành trên khối tìm kiếm. Trước khi cài add-on Sau khi cài add-on Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom