no contact us for guests

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] No Contact Us For Guests - Loại bỏ Contact Us đối với khách trên XenForo 2

    [OzzModz] No Contact Us For Guests - Loại bỏ Contact Us đối với khách trên XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản này loại bỏ khả năng cho khách sử dụng form contact us. Nếu một khách cố gắng truy cập vào form contact us, họ sẽ nhận được lỗi cấp phép XenForo tiêu chuẩn mà họ phải đăng nhập. Nhóm khách...
Top Bottom