node category own page

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Node Category Own Page - Trang riêng cho mỗi Node danh mục cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Node Category Own Page - Trang riêng cho mỗi Node danh mục cho XenForo 2.2 2.0.0 Cho phép bạn tùy chỉnh việc tạo trang riêng cho từng node danh mục (thay vì cài đặt "Tạo trang cho danh mục" chung) Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom