node rules accept

  1. PVS

    Addon 2x [HLModerators] Node Rules Accept - Chấp nhận quy tắc Node cho XenForo 2.2 1.0.2 Alpha

    [HLModerators] Node Rules Accept - Chấp nhận quy tắc Node cho XenForo 2.2 1.0.2 Alpha Như đã nói trong mô tả ngắn gọn, add-on này chỉ thêm một checkbox "I read and accept rules" với liên kết đến các quy tắc trong giao diện tạo nội dung. Điều này có thể được sử dụng để buộc người dùng đọc quy...
Top Bottom