noi quy

  1. PVS

    Addon 2x Ultimate Forum Rules - Quy tắc diễn đàn cho XenForo 2 1.0.3

    Ultimate Forum Rules - Quy tắc diễn đàn cho XenForo 2 1.0.3 Thực hiện một số thay đổi bổ sung để hiển thị các quy tắc của bạn trên mỗi diễn đàn. Trong vài bước, bạn có thể thực hiện điều này: Nhờ plugin này, bạn có thể: đặt ba nút với các liên kết và tên riêng đặt biểu tượng font awesome...
  2. PVS

    Addon Advanced Rules - Nâng cao nội quy

    Advanced Rules - Nâng cao nội quy 1.1 Hệ thống Advanced Rules cho XenForo: Khi một người dùng làm một hành động cụ thể, đầu tiên họ phải chấp nhận chỉ có một quy tắc tương ứng trước khi có thể tiến hành. Các khu vực sau được bao phủ bởi addon này: -Forum view -Thread view -Thread create...
Top Bottom