notice floating width

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Notice Floating Width - Chiều rộng thông báo nổi cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Notice Floating Width - Chiều rộng thông báo nổi cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm style property để thay đổi độ rộng của thông báo nổi. Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom