notifer

  1. PVS

    Addon 2x [MMO] Email Profile Post Notifer - Email thông báo bài viết hồ sơ cho XenForo 2

    [MMO] Email Profile Post Notifer - Email thông báo bài viết hồ sơ cho XenForo 2 2.1.0 Add-on này sẽ gửi thông báo đến địa chỉ email của người dùng khi có thông báo mới xuất hiện trong hồ sơ của họ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom