og:image sistemi

  1. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] OG:image Sistemi - Hệ thống OG:image cho XenForo 2 1.0.1

    [XenGenTr] OG:image Sistemi - Hệ thống OG:image cho XenForo 2 1.1.0 Open graph là một ứng dụng nhằm mục đích làm cho các chia sẻ trang web trên phương tiện truyền thông xã hội trở nên đủ điều kiện và ngữ nghĩa. Facebook công bố công nghệ đồ thị mở được phát triển vào năm 2010 sau các ứng dụng...
Top Bottom