og:image

  1. PVS

    Addon 2x [XenGenTr] OG:image Sistemi - Hệ thống OG:image cho XenForo 2 1.0.1

    [XenGenTr] OG:image Sistemi - Hệ thống OG:image cho XenForo 2 1.1.0 Open graph là một ứng dụng nhằm mục đích làm cho các chia sẻ trang web trên phương tiện truyền thông xã hội trở nên đủ điều kiện và ngữ nghĩa. Facebook công bố công nghệ đồ thị mở được phát triển vào năm 2010 sau các ứng dụng...
  2. PVS

    Tutorial 2x Cách tạo thẻ OG:IMAGE cho bài viết XenForo 2

    Cách tạo thẻ OG:IMAGE cho bài viết XenForo 2 Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo thẻ og:image thông minh bằng cách tìm tập tin trong bài viết và tự động lựa chọn tập tin hình ảnh có kích thước lớn nhất làm thẻ og:image. Cách làm như sau: Mở template thread_view, tìm đoạn code sau...
Top Bottom