old thread notice

  1. PVS

    Addon 2x [XTR] Old Thread Notice - Thông báo chủ đề đã cũ cho XenForo 2 1.0.3

    [XTR] Old Thread Notice - Thông báo chủ đề đã cũ cho XenForo 2 1.0.3 Add-on này thêm cảnh báo vào vị trí đã chọn của các chủ đề với câu trả lời gần đây nhất nhiều hơn một số ngày được chỉ định trước. Điều này có thể được sử dụng để nhắc nhở người dùng không đăng trong các chủ đề thực sự cũ. Có...
Top Bottom