outdated

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Translate Outdated Phrases - Dịch Phrase lỗi thời cho XenForo 2 2.0.0

    [OzzModz] Translate Outdated Phrases - Dịch Phrase lỗi thời cho XenForo 2 2.0.0 Thêm ''translate layout' vào trang với các phrase lỗi thời. Điều này sẽ làm cho nó dễ dàng hơn nhiều để dịch vô số phrase lỗi thời. Trong trường hợp của mình, mình đã phải xem lại hơn 1000 phrase lỗi thời. Sử dụng...
  2. PVS

    Addon 2x Translate Outdated Phrases - Dịch Phrases lỗi thời cho XenForo 2

    Translate Outdated Phrases - Dịch Phrase lỗi thời cho XenForo 2 1.0.0 Thêm ''translate layout' vào trang với các phrase lỗi thời. Điều này sẽ làm cho nó dễ dàng hơn nhiều để dịch vô số phrase lỗi thời. Trong trường hợp của mình, mình đã phải xem lại hơn 1000 phrase lỗi thời. Sử dụng add-on này...
Top Bottom