overlay max width

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Overlay Max Width - Chiều rộng tối đa cho Overlay XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Overlay Max Width - Chiều rộng tối đa cho Overlay XenForo 2.2 2.0.0 Thêm style property để đặt chiều rộng tối đa của overlay Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom