overlay

  1. PVS

    Addon 2x [25517] Member overlay - Overlay thành viên cho XenForo 2.2 1.0.0 Patch Level

    [25517] Member overlay - Overlay thành viên cho XenForo 2.2 1.0.0 Patch Level Hiển thị "thẻ" của người dùng ở dạng phương thức cửa sổ Không tương thích với các plugin bổ sung các phần tử vào "thẻ" của người dùng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  2. PVS

    Addon 2x [MMO] Overlay Conversations - Overlay cuộc trò chuyện cho XenForo 2

    [MMO] Overlay Conversations - Overlay cuộc trò chuyện cho XenForo 2 2.1.0 Thêm cuộc trò chuyện dưới dạng một phương thức cửa sổ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top