page criteria for xon browser detection

  1. PVS

    Addon 2x [FF] Page Criteria for Xon Browser Detection - Tiêu chí trang cho Xon Browser Detection XenForo 2.2 1.0.0

    [FF] Page Criteria for Xon Browser Detection - Tiêu chí trang cho Xon Browser Detection XenForo 2.2 1.0.0 Thêm một bộ tiêu chí mới vào tiêu chí trang khi bạn đã cài đặt Browser Detection. Đặc biệt hữu ích cho các thông báo. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom