partial

  1. PVS

    Language 2x Bản dịch một phần tiếng Đan Mạch của add-on Social groups cho XenForo 2

    Bản dịch một phần tiếng Đan Mạch của add-on Social groups cho XenForo 2 0.5 Đây là gói ngôn ngữ của add-on Social groups cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Đan Mạch. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Language 2x Partial danish translation - Bản dịch một phần tiếng Đan Mạch cho XenForo 2

    partial danish translation - Bản dịch một phần tiếng Đan Mạch cho XenForo 2 0.5 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Đan Mạch. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom