paygate: paypal with tax

  1. PVS

    Addon 2x [TC] Paygate: PayPal with Tax - Cổng thanh toán PayPal với thuế cho XenForo 2

    [TC] Paygate: PayPal with Tax - Cổng thanh toán PayPal với thuế cho XenForo 2 1.0.1 Add-on này cho phép bạn tạo một cổng thanh toán PayPal với khả năng đặt hoa hồng người dùng bổ sung khi thanh toán. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom