paygate : unitpay

  1. PVS

    Addon 2x [TC] Paygate : UnitPay - Cổng thanh toán UnitPay cho XenForo 2 1.1.2

    [TC] Paygate : UnitPay - Cổng thanh toán UnitPay cho XenForo 2 1.1.2 Sửa đổi này cho phép bạn định cấu hình việc chấp nhận thanh toán trên diễn đàn của mình thông qua cổng thanh toán UnitPay, thêm nó vào danh sách các cổng được hỗ trợ. Cài đặt và Thiết lập Thiết lập UnitPay Mở Cài đặt, sau...
Top Bottom