paygate: webmoney

  1. PVS

    Addon 2x [TC] Paygate: WebMoney - Cổng thanh toán WebMoney cho XenForo 2

    [TC] Paygate: WebMoney - Cổng thanh toán WebMoney cho XenForo 2 1.2.2 Add-on này cho phép bạn định cấu hình chấp nhận thanh toán trên diễn đàn của mình thông qua cổng thanh toán WebMoney Merchant Interface, thêm nó vào danh sách các thanh toán được hỗ trợ. Cài đặt và cấu hình Định cấu hình...
Top