payment ui

  1. PVS

    Addon 2x [DBTech] Payment UI - UI thanh toán cho XenForo 2 1.2.0

    [DBTech] Payment UI - UI thanh toán cho XenForo 2 1.2.0 Payment UI cải thiện trải nghiệm người dùng cho người dùng muốn thực hiện thanh toán trên diễn đàn của bạn. Thay vì drop-down yêu cầu người dùng chọn hồ sơ thanh toán, họ sẽ thấy các nút đơn giản để nhấp vào. Công dụng Bằng cách thêm hỗ...
  2. PVS

    Addon 2x [DBTech] Payment UI - UI thanh toán cho XenForo 2

    [DBTech] Payment UI - UI thanh toán cho XenForo 2 1.1.0 Payment UI cải thiện trải nghiệm người dùng cho người dùng muốn thực hiện thanh toán trên diễn đàn của bạn. Thay vì drop-down yêu cầu người dùng chọn hồ sơ thanh toán, họ sẽ thấy các nút đơn giản để nhấp vào. Công dụng Bằng cách thêm hỗ...
Top Bottom