payments

  1. PVS

    Addon 2x Payments - Thanh toán XenForo 2 1.1

    Payments - Thanh toán XenForo 2 1.1 Hiển thị thông tin thanh toán nhận được từ việc nâng cấp tài khoản. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng payments_ để thuận tiện cho bạn. Cách sử dụng: Thêm 'payments' vào URL diễn đàn của bạn và nhấn enter. Chọn Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc và...
  2. PVS

    Addon 2x CoinPayments (payments in cryptocurrency) - Thanh toán bằng tiền điện tử cho XenForo 2

    CoinPayments (payments in cryptocurrency) - Thanh toán bằng tiền điện tử cho XenForo 2 1.0.1 Addon để thêm CoinPayments làm nhà cung cấp thanh toán để nâng cấp người dùng. Cấu hình CoinPayments 1. Bạn phải sử dụng công cụ giao dịch như trong ảnh chụp màn hình bên dưới (cái thứ hai). Link...
Top Bottom