photo contest

  1. PVS

    Addon 2x Photo contest - Cuộc thi ảnh cho XenForo 2 1.5

    Photo contest - Cuộc thi ảnh cho XenForo 2 1.5 Cho phép tạo các cuộc thi ảnh. Các thành viên có thể gửi ảnh bằng cách trả lời chủ đề cuộc thi ảnh mà bạn tạo. Sau đó, bất kỳ thành viên nào cũng có thể sử dụng phản ứng để bình chọn cho bức ảnh yêu thích của họ. Tổng số phản ứng cùng với mỗi hình...
  2. PVS

    Addon 2x Photo contest - Cuộc thi ảnh cho XenForo 2 1.4

    Photo contest - Cuộc thi ảnh cho XenForo 2 1.4 Cho phép tạo các cuộc thi ảnh. Các thành viên có thể gửi ảnh bằng cách trả lời chủ đề cuộc thi ảnh mà bạn tạo. Sau đó, bất kỳ thành viên nào cũng có thể sử dụng phản ứng để bình chọn cho bức ảnh yêu thích của họ. Tổng số phản ứng cùng với mỗi hình...
Top Bottom