phrase replacements

  1. PVS

    Tutorial 2x Phrase Replacements - Thay thế Phrase cho XenForo 2

    Phrase Replacements - Thay thế Phrase cho XenForo 2 Nếu bạn đã tìm cách thay thế các phrase khác nhau trong XenForo và cảm thấy thất vọng vì không có chức năng "tìm kiếm và thay thế". Hướng dẫn đơn giản này sẽ giúp thực hiện điều đó, không có cách nào tối ưu hóa nhưng nó thực hiện công việc...
Top Bottom