phu hieu

  1. PVS

    Addon 2x Badges - Phù hiệu cho XenForo 2

    Badges - Phù hiệu cho XenForo 2 1.0.6 XenForo có một hệ thống "trophy". Bạn có thể sử dụng các trophy để trao giải cho người dùng để làm những điều tuyệt vời. Nhưng trophy là bình thường và nhàm chán. Mọi người đều có thể nhận được :( Phù hiệu ... giống như vậy hơn! Đây là điều mà người dùng...
  2. PVS

    Addon Google+ Badges - Phù hiệu Google+

    Google+ Badges - Phù hiệu Google+ 1.0.2 Add-on này sẽ bổ sung thêm 3 Custom User Fields vào trang web của bạn: Google+ Profile URL Google+ Page URL Google+ Community URL Và khi điền, thì sau đó nó sẽ hiển thị một phù hiệu đẹp trong hồ sơ cá nhân dưới avatar của người dùng. Tất cả mọi thứ liên...
Top Bottom