poke

  1. PVS

    Addon 2x Poke users - Chọc người dùng XenForo 2 1.0.0

    Poke users - Chọc người dùng XenForo 2 1.0.0 Add-on này không được liên kết với XenForo Ltd. Tương tự như chức năng của Facebook, add-on này cho phép người dùng của bạn "chọc" lẫn nhau. Người dùng chỉ có thể chọc người khác một lần cho đến khi người dùng đó chọc lại. Theo dự kiến, người dùng...
Top Bottom