portuguese

  1. PVS

    Language Portuguese Brazilian Language Pack - Gói ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha của Brazil

    Portuguese Brazilian Language Pack - Gói ngôn ngữ tiếng Bồ Đào Nha của Brazil 1.4.2 Đây là bản dịch tiếng Bồ Đào Nha của Brazil cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Bồ Đào Nha của Brazil Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp...
Top Bottom