possibility to delete own profile

  1. PVS

    Addon 2x [MDV] Possibility to delete own profile - Khả năng xóa hồ sơ của chính mình cho XenForo 2 1.0.1

    [MDV] Possibility to delete own profile - Khả năng xóa hồ sơ của chính mình cho XenForo 2 1.0.1 Plugin này thêm nút "Xóa hồ sơ" vào cài đặt. Có quyền sẽ cho phép hoặc cấm xóa tài khoản, với quyền này, bạn có thể kiếm tiền từ việc xóa tài khoản. Khi bạn nhấp vào nút, một cửa sổ phương thức...
Top Bottom