post as user

  1. PVS

    Addon 2x [021] Post as user - Đăng với tư cách người dùng cho XenForo 2 1.0.1

    [021] Post as user - Đăng với tư cách người dùng cho XenForo 2 1.0.1 Add-on này cho phép người dùng đăng bài viết trong chủ đề bằng tài khoản của người dùng khác. Điều này có thể hữu ích để quản lý nhiều tài khoản hoặc hỗ trợ những người dùng gặp khó khăn khi tự đăng bài. Có thể được sử dụng...
  2. PVS

    Language Spanish translation Post as user - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Post as user

    Spanish translation Post as user - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Post as user 1.0.2b Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Post as user. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP cài đặt tập tin .xml như là một...
Top Bottom