post edit reason

  1. PVS

    Addon 2x [MMO] Post Edit Reason - Thêm lý do khi chỉnh sửa bài viết cho XenForo 2

    [MMO] Post Edit Reason - Thêm lý do khi chỉnh sửa bài viết cho XenForo 2 2.1.1 Add-on sẽ thêm khả năng cho biết lý do chỉnh sửa bài viết. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom