post limit per node

  1. PVS

    Addon 2x [AddonsLab] Post Limit Per Node - Giới hạn bài viết mỗi Node cho XenForo 2 2.7.0

    [AddonsLab] Post Limit Per Node - Giới hạn bài viết mỗi Node cho XenForo 2 2.7.0 Add-on cho phép đặt giới hạn số lượng bài viết mà người dùng có thể bắt đầu và bao nhiêu bài viết họ có thể thực hiện trong một thời gian định trước. Số chủ đề, bài viết và thời gian được cấu hình từ user group...
  2. PVS

    Addon 2x [AddonsLab] Post Limit Per Node - Giới hạn bài viết mỗi Node cho XenForo 2 2.6.2

    [AddonsLab] Post Limit Per Node - Giới hạn bài viết mỗi Node cho XenForo 2 2.6.2 Add-on cho phép đặt giới hạn số lượng bài viết mà người dùng có thể bắt đầu và bao nhiêu bài viết họ có thể thực hiện trong một thời gian định trước. Số chủ đề, bài viết và thời gian được cấu hình từ user group...
Top Bottom