post move message replace

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Post Move Message Replace - Tin nhắn thay thế bài viết di chuyển cho XenForo 2.2 2.0.0

    [OzzModz] Post Move Message Replace - Tin nhắn thay thế bài viết di chuyển cho XenForo 2.2 2.0.0 Cho phép thay thế hoặc chỉnh sửa bài viết để chuyển bài (inline moderation tool) Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom